Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

IOR-PIBInstytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu (IOR-PIB) jest nowoczesną jednostką badawczo-rozwojową, dla której organem założycielskim jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obejmującą swoją działalnością naukowo-badawczą, wdrożeniową i upowszechnieniową ogół zagadnień związanych z ochroną roślin na terenie całego kraju. Nadrzędnym zadaniem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw nowoczesnej ochrony roślin w Polsce z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki ochrony roślin oraz integrowanych programów ochrony roślin.

W ramach swojej działalności Instytut wykonuje analizy gleby, podłoża i materiału siewnego, identyfikuje sprawców chorób roślin i szkodników oraz sporządza ekspertyzy i prowadzi poradnictwo w zakresie ochrony roślin.
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Instytut Ochrony Roślin jest upoważniony do wydawania świadectw jakości środków ochrony roślin oraz świadectw na zawartość pozostałości środków ochrony roślin, w tym dla potrzeb eksportowych.

Rada Naukowa Instytutu jest uprawniona do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii oraz występowania z wnioskami do Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych o nadanie tytułu profesora na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

www.ior.poznan.pl