O nas

ZAŁOŻENIA
Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki BIOAgroTech (BIOAT) powstało w IV kwartale 2013 r. w wyniku konsolidacji Zachodniopomorskiego Centrum Biogospodarki (ZCB) i Wielkopolskiego Konsorcjum Infrastruktury Badawczej dla Biogospodarki (WKIBG).
Jest inicjatywą 14 jednostek (7 uczelni wyższych oraz 7 instytutów badawczych) z trzech województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego oraz Marszałków wymienionych województw. Funkcję koordynatora PZCB pełni Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
5 listopada 2013 r. został podpisany list intencyjny, gdzie wspólnym celem wszystkich sygnatariuszy jest integracja działalności badawczo-naukowej i wdrożeniowej, mająca na celu dynamiczny rozwój biogospodarki ukierunkowanej w szczególności na intensyfikację współpracy w ramach projektów badawczych i wdrożeniowych z przedsiębiorcami. Sygnatariuszami porozumienia, obok jednostek naukowych, byli również Marszałkowie Województwa Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego oraz Lubuskiego.

Temat przewodni PZCB
Temat przewodni Centrum
"Zrównoważony rozwój w oparciu o zasoby naturalne"

OBSZARY DZIAŁANIA
PZCB jako jednostka multidyscyplinarna realizować będzie rozbudowany program badawczy, tworząc swoiste centrum doskonałości, odpowiadające potrzebom współczesnej gospodarki. Centrum realizować będzie działania skupione wokół 5 obszarów badawczych:

  1. Żywność Prozdrowotna i Ekologiczna,
  2. Błękitna Biogospodarka (zrównoważona gospodarka zasobami środowiska wodnego),
  3. Zielona Biogospodarka i Nowoczesne Biotechnologie Przemysłowe (inżynieria środowiska, bezpieczeństwo zasobów naturalnych, środki transportu przyjazne środowisku, czyste technologie, biomasa, nanoprocesy i nanoprodukty, zaawansowane systemy wytwarzania i materiały, zaawansowane technologie informacyjne i telekomunikacyjne),
  4. Technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią,
  5. Life Sciences i Bioservices.

PZCB działa w wielu obszarach gospodarki narodowej zwłaszcza w zakresie polskiego przemysłu (MG-InSight 2030). Szczególnie istotnym kierunkiem jest inicjowanie i wspomaganie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w lokalnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. W zakresie działania Centrum leżą zadania dotyczące m.in.: produkcji i przetwarzania żywności, rozwoju i stosowania czystych technologii, akwizycji i przetwarzania informacji, gospodarki odpadami, opracowywania i wdrażania nowych metod analitycznych i diagnostycznych, wytwarzania biosensorów, biotechnologii mikroorganizmów, wykorzystania biomasy jako źródła materiałów i energii, w tym materiałów biodegradowalnych i funkcjonalnych, biorafinacji i biopaliw oraz nanotechnologii (nanokompozyty, nanokataliza, nanomedycyna, nanosensory i biomateriały, mikro- imini- wymienniki ciepła) w zastosowaniu do procesów energetycznych w OZE, technice grzewczej oraz chłodnictwie. Ważnym obszarem działania są technologie energetyczne w kogeneracji, trigeneracji i multigeneracji zmierzające do racjonalizacji gospodarki energetyką rozproszoną.
Naukowcy wchodzący w skład PZCB realizować będą działania zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, z założeniem aktywnego udziału w programie Horizon 2020.

BROSZURA INFORMACYJNA
Poniżej broszura informacyjna na temat PZCB w języku polskim i angielskim. Zachęcamy do zapoznania się!

opis PZCB